Html5 Menu Tag by Css3Menu.com
Afgeronde rechthoek: Langs kanaal en Lek
 


IMG-20200124-WA0000

 

 

Afbeeldingsresultaat voor save the date

Save the date. Soms krijg je zo’n uitnodiging in het vooruit. Wat je precies gaat doen, is nog niet helder, maar reserveer de dag alvast maar. Want er gaat iets gebeuren.

 

Er is een gezamenlijke commissie vanuit beide kerkenraden die nadenkt over wat we kunnen doen om op een mooie manier gezamenlijk op te trekken.

De app-naam is ‘Wat de toekomst brengt’.

 

En wie denkt: daar zou ik best mee  willen doen: dat kan.

Laat het weten.

 

Maar eerst de datum.

Het is nog niet zover maar

zaterdagmiddag 28 maart

kan in de agenda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVA_logo

Koffieochtend ‘Eva’

Wereldwijd worden meer dan 245 miljoen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood om hun geloof.

Een spreker van Open Doors vertelt op 12 februari, aan de hand van eigen ontmoetingen, over christenvervolging.

Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de vervolgde kerk zijn vaak schrijnend maar bevatten ook een inspirerende boodschap;

over standvastig blijven in het geloof, moed om trouw te blijven en vijanden lief te hebben.

 

Afbeeldingsresultaat voor open doorsIedereen is weer van harte welkom, neem gerust iemand mee.

De  koffie is klaar om 9.15 uur en om 9.30 uur willen we beginnen.

De opbrengst van het potje “Lief en Leed” zal gaan naar Open Doors.

 

Tenslotte nog even over de Paasviering welke staat gepland op 8 april.

Traditiegetrouw hebben we een Paasbrunch; iedereen neemt wat mee en zo hebben we een heel gezellig ochtend met elkaar.

Voorgaande jaren hadden we een Paasliturgie of een Paasverhaal.

Wie wil het inhoudelijke deel verzorgen tijdens de Paasbrunch op 8 april?

 

Hartelijke groet en tot ziens!

Marian

 

Gebedskring

Op woensdag 5 februari (en 4 maart) komen we samen om te bidden om 19.00u, voor de Bijbelkring. Wij bidden voor beide gemeenten.  Wees welkom om erbij te zijn.

 

Bijbelgesprekskring

jouer chaise mignonne vert meubles jaune triste peluche mauvais Smiley blessé guérissez bientôtOp woensdag 5 en 16 februari en 4 maart komen we samen om te lezen wat in het Woord staat over het leven van Jacob (hoofdstuk 21). Wat raakt je, wat valt je op en wat kunnen wij eruit leren in ons dagelijks leven.

 

Interkerkelijke geloofsgroep

Op woensdag 12 februari zal de interkerkelijke geloofsgroep om 19.00u bij  Truus van Dijk, Waalseweg18  zijn. Wij komen samen om te eten en vanaf 20.00u zal de Bijbelstudie gaan over het thema: ‘Au, ik voel jouw pijn ‘

Iedereen is welkom. Het is fijn als je even doorgeeft als je wilt komen, zodat er ook voor jouw de tafel gedekt kan worden.

 

Dit kan bij Janco van Dijk; Email jancovd@gmail.com, mobiel: 06 52692558 of Antoinette de Bruijn; awcdebruijn@ziggo.nl, mobiel: 06 31543062.

Wij kijken naar jullie komst uit!

 

http://www.detrossel.nl/images/logo%20trossel.jpg

De Trossel

De volgende  koffieochtenden zijn  in de planning:

 

8 februari: De Platneuzen bij De Trossel

12 februari: Koffie

27 februari: Adri Verweij op de koffie

 

De Trossel kent drie dorpsondersteuners:

Marian van der Ven, Conny Middelweerd en Marian van den Hoogen.

Heeft u een vraag aan hen:

Het telefoonnummer is: 06 29 82 00 55

Het mailadres is: dorpsondersteuners@detrossel.nl

 

Ook in Tull en ’t Waal worden er koffie ochtend georganiseerd. Deze zijn in ’t Gebouw op maandag 3 februari en ma 2 maart om 10.00u

 

 

 

 

 

 


Kerkrentmeesters

 

De begroting voor 2020 is vastgesteld.

Hieronder ziet de hiervan de samenvatting.

De begroting heeft als, zoals is afgekondigd, als ter inzage gelegen.


begroting2020

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de kerkenraad

 

lidmatenDe ledenlijsten van de kerk worden nog steeds handmatig bijgewerkt en ondanks het digitale tijdperk zijn er toch nieuwe boeken besteld voor het bijhouden van de ledenlijsten. Het was nog niet zo eenvoudig om deze te vinden, maar het is gelukt en de komende honderd jaar kunnen we weer vooruit.

Het gaat om een lidmatenboek, een doopboek en een trouwboek. En dan ook dubbel, zg contraboeken, zodat er een kopie op een nadere plaats bewaard kan worden. Bij calamiteiten als bv brand blijft er dan altijd nog één set bewaard.

 

Vooral vanuit het historisch perspectief moeten wij deze lijsten ook op papier bewaren en dat is niet voor niets. De (oude) boeken uit het verleden hebben een grote waarde en worden nog wel eens door geïnteresseerden geraadpleegd.

Van alles wat digitaal opgeslagen is, is het nog maar de vraag of we dat na lange tijd nog kunnen benaderen.

 

De afbeelding is als voorbeeld uit ons lidmatenboek in 1897. Deze personen zijn in Schalkwijk komen wonen, maar ook de namen van diegenen die bij ons belijdenis gedaan hebben staan erin.

 
Vanuit de classis hebben wij een verslag ontvangen van de reacties van diverse (wijk)kerkenraden op “het voorstel tot wijziging van ordinanties betreffende Tijdelijke dienst en Hulpdiensten”. Het betreft het maximaal inzetten van een tijdelijke kracht zoals een emeritus predikant voor twee jaren. In zijn algemeenheid was daar vanuit verschillende gemeenten kritiek op en werden de meeste veranderingen niet als een verbetering gezien. De conclusie was dat de synode ter overweging is gegeven het stuk ter herziening terug te sturen naar de commissie kerkordewijzigingen. Wanneer u inhoudelijk hier meer van wilt weten kunt u bij de scriba het gehele document opvragen.

 

Er is in de kerkenraad ook gesproken over een noodpreek voor het geval er een dominee op het laatste moment niet voor kan gaan. Voorlopig hebben we afgesproken dat iedere ouderling in zijn/haar eigen noodpreek voorziet met bijbehorende liturgie. Bij afwezigheid van een predikant is de ouderling van dienst de eerst verantwoordelijke

 

De kerkrentmeesters hebben een gesprek gehad met het CCBB over de wijze waarop onze begraafplaats in de jaarrekening opgenomen dient te worden.

Dit dient een aparte boekhouding te worden Aangezien er een verplichting rust op de kerkvoogdij voor het onderhoud van de begraafplaats dient er een voorziening opgenomen te worden op de balans van de kerkvoogdij. Dit betekent een hoop reken- en uitzoekwerk omdat per graf de rechten moeten worden bekeken en daarvoor de voorziening moet worden berekent.

 

De kerkbalansen zijn weer uitgedeeld en rondgebracht. Afgelopen jaar is de opbrengst van de vrijwillige bijdragen en collectes hoger uitgevallen dan begroot. Ook  dit jaar doen we een dringend beroep op iedereen om te zien of de vrijwillige bijdrage naar boven bijgesteld kan worden. Alle kosten nemen toe zo ook de traktementskosten van een eigen predikant.

 

Er zijn vanuit de diverse commissies voorstellen gedaan naar de kerkenraad.

Zo is er een voorstel om zaterdagmiddag 28 maart ‘s middags een informele ontmoeting te houden voor alle gemeenteleden van beide gemeentes op Fort Werk aan de Korte Uitweg.

 

Ook is er gekeken naar de mogelijkheid om tijdens de zomermaanden, Hemelvaartsdag, en bid- en dankdag gezamenlijk een kerkdienst te houden.

Op 19 maart 2020 willen we een gemeenteavond houden in de consistorie waar we een aantal van de bovenstaande zaken zullen bespreken.

 

 Kerkrentmeesters

 

2019 was een goed en mooi jaar voor de collecten van de kerkvoogdij en het restauratiefonds.

De kerkvoogdij collecten voor totaal 2019 zijn € 2749,16 

dat was ruim meer dan in 2018, nl. € 2482,35 dus € 266,81 meer.

 

Bij het  restauratiefonds was het ook zo , in 2019 hebben we totaal  € 1638,15

en in 2018 was het € 1441,57 dus € 196,58 meer.

 

Ook de kerkbalans heeft aan het eind van het jaar nog een mooie sprint gemaakt en komt hoger uit dan 2018 de stand is op 31-12-2019 € 14526, 84

 

We willen u heel hartelijk danken voor deze bijdragen, zo kan de kerk voortbestaan.

 

De kerkrentmeesters 

 

Heilig Avondmaalsviering in thuis situatie

 

We willen u er nog graag aan herinneren dat het mogelijk, voor diegenen die niet meer naar de kerk kunnen komen het mogelijk is om avondmaal aan huis te vieren

 

Bij het breken van het brood vieren wij de gemeenschap met Christus en in Hem met elkaar. Hijzelf is aanwezig in brood en wijn als tekenen van zijn lichaam en bloed. Door deel te hebben aan het lichaam  van Christus hebben wij gemeenschap  met hem en worden wij tot zijn lichaam samengevoegd. Omdat het één brood is zijn wij , hoewel met velen, één lichaam; want wij hebben allen deel  aan dat ene brood (1 Korintiërs 10: 17) Wie de maaltijd van de Heer viert, laat zich opnemen in de kring van de gemeente.

Bijzondere omstandigheden

 

Soms is iemand tijdelijk niet in staat om de kerkdienst bij te wonen, soms weet men dat die mogelijkheid zich niet meer zal voordoen. Door een handicap of ziekte of ouderdom kunnen gemeenteleden aan huis gebonden raken. Thuis of in ziekenhuis of verpleeghuis groeit het verlangen naar het vieren van de verbondenheid met het Lichaam van Christus in het nemen, breken en delen van brood en wijn  tot zijn gedachtenis. Dat verlangen kan sterker worden als iemand ernstig ziek wordt of leven moet met de dood voor ogen. Dan wordt buiten de gewone samenkomst van de gemeente om in een kleine kring de Maaltijd van de Heer gevierd.

Gemeenschap

De verbondenheid met de vierende gemeente wordt het meest ervaren wanneer brood en wijn van de tafel in de kerk naar gemeenteleden buiten de kerk gebracht wordt. Zo worden zij alsnog mee opgenomen in  de gemeenschap rond de tafel. Die gemeenschap wordt zichtbaar wanneer familieleden of vrienden van degene aan huis gebonden is met haar of hem de Maaltijd van de Heer meevieren. Soms kan de kring groter worden gemaakt door enkele andere gemeenteleden uit te nodigen. De gemeenschap van de kerk wordt ook belichaamt door aanwezige ambtsdragers.

 

Er zijn verschillende vieringen van de maaltijd  van de Heer in bijzondere omstandigheden. Er zal een liturgie gemaakt worden, zodat iedereen deel kan nemen.

Heeft u verlangen om Heilig Avondmaal thuis te vieren, neem dan gerust contact op met  de dominee of  een van de kerkraadsleden.

 

Ziekenzalving.

Wij willen u er graag weer eens aan herinneren dat ziekenzalving in onze gemeente ook mogelijk is.

 

Ziekenzalving binnen de gemeente berust op de toepassing van Jakobus 5, 13 t / m 16. Daar staat: Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten (ouderlingen) der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Bij de zalving van zieken in de gemeente zal daarom bijzondere aandacht worden besteed aan de uitleg van dit Bijbelgedeelte: Wat wordt er bedoeld met gezond maken en met oprichten? Welke genezing wordt er bedoeld?

Ziekenzalving is daarmee ingebed in de prediking en pastotraat.

 

Wat is het belang van ziekenzalving voor de gemeente?

Ziekenzalving is een onderdeel van een uitgesproken christelijke manier van omgaan met ziekte, ingebed in het pastoraat (herderlijke zorg) van de gemeente.

 

Als je hoort dat je (ernstig) ziek bent, vraag dan de ouderlingen van de gemeente om bij je te komen. Zij zullen over de zieke bidden en die met olie zalven in de naam des Heren schrijft de apostel Jacobus .

Ziekenzalving zal ook ingebed zijn in de herderlijk zorg van de gemeente.

Ziekenzalving is een zichtbaar middel om ons geloof te versterken dat juist in tijden van ziekte wordt aangevallen.

Zoals de tekenen van brood en wijn bij het Heilig Avondmaal verwijzen naar het lichaam en bloed van Christus, zo wijst de olie bij de zalving naar de Heilige Geest en de overwinning van de liefde van God in Christus Jezus.

Ziekenzalving is aan de gemeente gegeven om ook in situaties van ziekte, lijden en pijn de bijzondere kracht van de Heilige Geest te ervaren. In de vorm van lichamelijk herstel.

Of in het ontvangen van geestelijke kracht en gezondheid, ook als fysieke genezing uitblijft.

Opvallend is dat de ziekenzalving die Jakobus aanbeveelt in verband staat met de vergeving van zonden. De verzoening zal centraal staan bij de ziekenzalving in de vergeving van zonden. Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar opdat genezing ontvangt (Jacobus 5,16)Dat laat duidelijk zien dat de wil van God voor zijn gemeente een leven is van vergeving en genezing.

 

Ziekenzalving in de praktijk

De vraag om een ziekenzalving wordt door de zieke zelf gedaan of door diens familie, maar dan wel met instemming van de zieke zelf.

Dit verzoek kan gedaan worden bij een ouderling of bij de predikant.

Wanneer de zieke daartoe in staat is, volgt een gesprek tussen de predikant of een ouderling en de zieke over de betekenis van de ziekenzalving.

In dat gesprek gaat het ook over de verwachtingen bij de voorgenomen ziekenzalving waarbij de uitleg van Jakobus 5 centraal zal staan.

Er wordt gebeden om de leiding van de Heilige Geest. Zo kan verwachting op Gods vergevende en helende aanwezigheid worden gewekt en gevoed, maar kunnen ook verkeerde verwachtingen zoveel mogelijk worden weggenomen.

Om de gemeente te betrekken in de voorbede zal een ziekenzalving indien mogelijk worden aangekondigd.

Het is tot eer van God dat we als gemeente altijd biddend en voorbiddend rondom onze zieken staan, ook als een ziekenzalving is gevraagd.

De ziekenzalving vindt vervolgens thuis of in het ziekenhuis plaats in een huisdienst waarbij een sobere orde van dienst wordt gevolgd, vergelijkbaar met een huisdienst waarin het Heilig Avondmaal met een zieke wordt gevierd.

We hopen en vertrouwen dat de ziekenzalving in geloof en kinderlijk vertrouwen op God gezegend mag worden door de leiding van de Heilige Geest.

Ziekenzalving zal dan tot eer van God zijn en wij mogen ook in tijden van zorg en tegenspoed de reddende kracht van de Heilige Geest ervaren.