Html5 Menu Tag by Css3Menu.com
 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 

 

 

 


Beroepingswerk

In de afgelopen maand is er veel gebeurd op het gebied van het beroepingswerk. Er zijn gesprekken gevoerd met het RCBB door beide kerkenraden en daaruit voortvloeiend zijn de solvabiliteitsverklaringen ontvangen. Dat houdt dus in dat van beide gemeenten het financiële draagvlak voldoende is. Vervolgens zijn er in beide gemeenten op 12 februari gemeenteavonden geweest en heeft er een stemming plaatsgevonden.

We zijn dankbaar dat in beide gemeenten met een ruime meerderheid voor is gestemd om ds. Van Duijn te gaan beroepen.

 

Echter is het beroepingsproces door het wijzigen van de classicale veranderingen per 1 mei 2018 aangepast. Toen is de indeling van de classis gewijzigd en in aantal flink verlaagd.

 

Concreet houdt dat in dat wij de beroepingsbrief via de classis moeten laten lopen. Dus wij moesten een beroepingsbrief aanvragen bij de Classis en er komt binnenkort nog een gesprek met de classispredikant voordat wij over mogen gaan tot het uitbrengen van het beroep. Er is geen reden om aan te nemen dat dit niet goed komt, maar we moeten dit proces wel doolopen.

 

Dit is opnieuw een vertragende factor wat wij zeer betreuren voor zowel beide gemeenten als voor de te beroepen predikant.

EVA_logoWe hebben uiteraard ds. Van Duijn op de hoogte gebracht van bovenstaande.

 

Woensdag 13 maart: Eva

 

Na een enerverende ochtend in februari, waarin Annie ons meenam naar weeshuis ‘Le Nid’ (het nest) in Ivoorkust, een ochtend vol Afrikaanse cultuur en kleding, een lach en een traan, komen we op 13 maart weer bij elkaar. Deze komende ochtend wordt voorbereid door Antoinette en gaat over: “Intimiteit met God”.

Klinkt interessant he? Dat zal het ook wel gaan worden, gebaseerd op de vorige twee ochtenden dit seizoen. Zin om te komen? Gewoon doen!

 

Neem meteen je buurvrouw, vriendin of zus mee. We beginnen om 9.30 uur en eindigen rond 11.30 uur. Je bent al van harte welkom voor een eerste bakkie om 9.15 uur. Er is geen crèche, het kost ook niks, er is wel een lief-en-leed-potje. En de ochtend levert je altijd iets op!

 

Interkerkelijke geloofsgroep

Op woensdag 13 maart beginnen we om 19.00u met eten bij Truus van Dijk, Waalseweg 18, Tull en’t Waal. Janco van Dijk neemt ons mee in een thema: “brief schrijven aan een niet gelovige”.

 

Wil je meedoen meld dat even aan (dit voor het eten) bij Antoinette de Bruijn; 06 31543062/0306012068 of mailen  awcdebruijn@ziggo.nl

 

Vasten

Op woensdag 27 maart komen wij met vasten bij elkaar om 19.00u. Wij laten het avondeten staan. Lijkt het je moeilijk? Valt mee. Als je goed en veel drinkt dan  verdwijnt je hongergevoel. We vasten om een streep onder onze gebeden te zetten en doen ons tegoed aan geestelijk voedsel.

 

Gebedskring

Op woensdag 27 maart is er vanaf 19.00u inloop om mee te bidden voor onze beide gemeenten. Onderstaande bericht kreeg ik laatst via de mail, waardoor ik best wel geraakt en bemoedigd werd.

 

Door Gerlof Wiersma op 16 februari 2019

‘Gebed is de motor van de kerk’, hoorde ik als kleine jongen wel eens langskomen op een verjaardag bij ons thuis. De wijze waarop het werd uitgesproken en de woorden zelf maakte veel indruk op me. Het klonk heel belangrijk al bevatte ik niet wat het nu echt betekende. De afgelopen jaren is deze diepe waarheid voor mij meer en meer tot leven gekomen.

 

Finney

Opwekkingsprediker Charles Finney (begin 19e eeuw) sprak vaak over het ‘beïnvloeden van God’. “Er zijn twee bestanddelen noodzakelijk om een opwekking te bevorderen: de ene door mensen te beïnvloeden en de andere door God te beïnvloeden. De waarheid wordt aangewend om mensen te beïnvloeden en gebed om God te bewegen. Wanneer ik over het bewegen van God spreek, bedoel ik niet dat gebed een verandering in Gods gedachten, zijn houding of karakter doet ontstaan. Het gebed verandert ons zodanig dat God bewogen wordt iets te ondernemen, anders zou Hij inconsequent zijn.” Finney legt hier volgens mij heel krachtig uit dat God met ons wil samenwerken omdat dat in Zijn karakter zit. Dat ontroert me, daagt me uit en tegelijkertijd verward het me ook wel. Want samenwerken met de Allerhoogste dat is niet niks.

Franeker

Iedere maand komen er in Franeker  in de gezellige wachtkamer van een tandarts 10-15 christenen bij elkaar om te bidden. Een jaar geleden zijn ze daarmee begonnen. Waarom zijn ze dat gaan doen? Waarom nu? Omdat God iets aan het doen is met het hart van deze mannen en vrouwen. Ze ervaren bewogenheid en passie voor de kerk die zo in nood is. Het doet hen steeds meer pijn dat in steeds meer kerken, mensen, jongeren, gezinnen afhaken. Die pijn wakker het besef bij hen aan dat alleen God, herstel kan brengen. Die pijn brengt hen op de knieën. Het ontroert me. Ik weet dat zij een illustratie zijn voor tientallen groepjes in in ons land. Bij wie het verlangen groeit om te bidden. Zodat allereerst wij veranderen. Onze bewogenheid en passie voor de kerk en voor Nederland neemt toe. Dat brengt God in beweging om ons verder aan te raken. Bijzonder he?!

Afhankelijk

Als gemeente van Jezus zijn we volledig afhankelijk van Zijn zegen en werk door ons heen. Gebed is daarvoor dé sleutel, dé motor, dé weg naar een herleving voor de kerk in Nederland. Onze eerste reflex in moeilijke omstandigheden is vaak ‘harder werken’ of ‘betere activiteiten’. Het is onze comfortzone om in actie te komen. En bidden? tja, helpt dat echt? wat moet ik zeggen vragen velen zich af. Waardoor we vaak kiezen voor ‘niet gaan’. Ik heb die worsteling regelmatig tenminste.

Toch wil ik je aanmoedigen opnieuw na te denken over noodzaak van gebed. Het gaat in Nederland wel vanzelf fout, niet vanzelf goed.

Blij

Gisteravond waren we met een kleine groepje bidders in Zwaagwesteinde bij elkaar voor gebed voor de kerk in Noord Friesland. Het was voor mij het meest geweldige moment van deze week. Open, eerlijk en krachtige gebeden werden voor Gods aangezicht uitgesproken. We ervoeren Gods aanwezigheid en lieten ons leiden door Zijn Geest. Ik honger naar het moment dat we met grote groepen volgelingen van Jezus gezamenlijk op de knieën gaan en God smeken Zijn gemeente te herstellen en het Evangelie te verkondigen. Achteraf zo blij dat ik gegaan was.

En jij?

Voel je ook van binnen dat verlangen? Bid God dat Hij dat verlangen verder in je aanwakkert. We staan aan de vooravond van bijzonder tijden.

“Nu vallen druplen reeds neder, zend ons uw stromen o Heer”.

 

Bijbelgesprekskring

Op woensdag 13 maart, na de dienst van Dankdag voor gewas en arbeid en op woensdag 27 maart is er om 20.00u weeer Bijbelgesprekskring. We gaan verder uit het boek De God van Abraham, Isaak en Jacob, hoofdstuk 10. Welkom om er bij te zijn.

De Trossel

De Trossel is de naam die is gegeven aan de dorpscoöperatie die in de afgelopen jaren is voorbereid en die in 2019 echt van start gaat. Binnen De Trossel worden allerlei activiteiten gebundeld die in Schalkwijk plaats vinden op het gebied van zorg en welzijn. Voor die activiteiten zijn veel Schalkwijkers beschikbaar. Met elkaar kunnen we er iets moois van maken.

 

Een stukje geschiedenis

In 2017 ontstond binnen verschillende organisaties op het gebied van zorg en welzijn het idee om de krachten te bundelen. Het ging om de geloofsgemeenschappen van de RK-kerk en van de Hervormde Gemeente, senioren Schalkwijk, Sociaal Cultureel Centrum De Wiese. Vertegenwoordigers van deze organisaties kwamen bij elkaar en besloten te onderzoeken of een dorpscoöperatie welkom was. Daartoe ontwikkelden zij een enquête die in september 2018 in heel Schalkwijk en Tull en ‘t Waal is verspreid. De respons op de enquête was groots, daarover later meer. Op woensdag 14 november 2018 is tijdens een koffie-ochtend een start gemaakt. Tijdens die bijeenkomst is iets verteld over de opzet van de coöperatie en iets verteld over het resultaat van de enquête. De opkomst was groot.

Op donderdag 13 december 2018 is er een bijeenkomst geweest van alle vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Er is veel verteld over de taken die een dorpsondersteuner te verrichten krijgt. Daar is ook geregeld dat een groep start met de organisatie van de koffie-ochtenden in De Wiese.

 

Tossel-koffieochtend op woensdag 27 februari

Aanstaande woensdag hopen we weer op veel bezoekers bij de Trossel-koffieochtend tussen 10.00-12.00 uur!

Deze koffieochtend zullen er een aantal spellen ‘uit de kast’ worden gehaald zodat u, wanneer u dat wilt, naast de koffie met elkaar kunt kaarten, sjoelen of rummikuppen. Wanneer u zelf een minder bekend, leuk spel hebt om te spelen om of aan anderen te laten zien, zou dat ook leuk zijn! De koffieochtend daarna is op woensdagochtend 13 maart. Dan zal Frans van den Berg zijn alom bekende ‘Bingo’ komen spelen! Mogelijk dat dan een kleine bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers.

 

Voorlopig zijn de plannen wat betreft de koffieochtenden als volgt:

Vanaf half maart worden de koffieochtenden tweewekelijks afwisselend gehouden op woensdag- en donderdagochtend. Daarnaast zal er vaker een speciale activiteit zijn waar u, desgewenst, aan mee kan doen. Wij denken aan het draaien van een van de dorpfilms, korte lezingen en/of verhalen, muziek, high thea/koffie etc. Gedurende het komend half jaar zal worden gepeild of de invulling en frequentie voldoet aan de wensen die, wat dit betreft, bij de bewoners van Schalkwijk en ’t Goy en Tull en ’t Waal leven. Na een half jaar zullen dan meer definitieve afspraken gemaakt kunnen worden. Natuurlijk wordt u op de hoogte gehouden via de Schalkwijkse berichten, De Trosseltips en kerkblad.

 

Wanneer u graag een lift wilt hebben naar de koffieochtend  (of sowieso vervoer nodig hebt) kunt u contact opnemen met Johan Vernooij, 06-55906573 of j.a.vernooij@hetnet.nl

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraadsvergadering van de afgelopen maand kunnen we  de volgende mededelingen doen. Omdat er twee ambtsdragers dit jaar aftredend zijn zullen we de beroepingsprocedure weer opstarten. Ook zijn we nog steeds op zoek naar een derde diaken.

Er is een uitnodiging binnen gekomen voor de bevestiging van proponent Glismeijer in Vreeswijk op 3 maart a.s. Vanuit de kerkenraad zullen twee ambtsdragers deze bevestiging bijwonen.

 

Verder is er gesproken over het beroepingswerk waar onder kringen en activiteiten in dit kerkblad meer over wordt geschreven.

 

Benoeming ambtsdragers

In april 2019 zijn er in onze gemeente twee ambtsdragers die aan het einde van hun termijn zitten. Dit zijn Antoinette de Bruijn (ouderling) en Addie de Gier (ouderling-kerkrentmeester). Beiden hebben aangegeven dat zij beschikbaar zijn voor een nieuw termijn.

 

U wordt in de gelegenheid gesteld om namen in te dienen voor kandidaten die u geschikt acht voor deze vacatures en de al langer openstaande vacature voor een diaken. Dit kan tot zaterdag 16 mrt.

Indien er geen andere geschikte kandidaten voorgesteld worden is de kerkenraad voornemens om Antoinette en Addie opnieuw te benoemen.

 

 

Kerkrentmeesters

 

Nu de nieuwe kerkbalansen weer de deur uit is en de meesten weer opgehaald voor 2019 kunnen we een streep zetten onder 2018.

 

Er was bij het ophalen van de kerkbalans begin 2018 toegezegd een bedrag van €­12.222,50 en dan maak ik als kerkrentmeester mij zorgen of alles dat jaar wel betaald kan worden.

En dit jaar ging dat wel lukken omdat we geen vaste predikant hadden, maar dat is niet wat je hoopt een gemeente zonder herder.

 

Maar gelukkig is er weer meer binnen gekomen dat toegezegd, voor 2018 is er binnen gekomen een bedrag van € 14.071,00 en dat is bijzonder. Dit is wel minder dan 2017 toen was het € 15.010,-

Voor het volgende jaar dus 2019 is het te hopen dat we weer een predikant kunnen beroepen en dus de kosten weer hoger zijn.

 

Om u mee te nemen  in de discussie waar we als kerkenraad mee te maken hebben, als we willen beroepen, we goedkeuring nodig hebben van het Regionaal College Behandeling Beheerszaken.

Die kijken naar de kerkbalans en de giften van de collecten en naar de leeftijd opbouw van onze gemeenteleden of wij een predikant kunnen en mogen beroepen. We maken daarvoor een begroting van 8 jaar vooruit dus tot en met 2027.

Het was dit jaar een dubbeltje op zijn kant, maar dat betekend dat de inkomsten niet meer mogen dalen.

Dus als we met elkaar een predikant op de preekstoel willen en willen houden, zullen we ook de zorg voor de financiën moeten hebben, dus daarvoor graag uw aandacht bij de kerkbalans.

En wilt u een gift ( belasting vrij ) schenken aan de gemeente is dit natuurlijk ook erg welkom en als u informatie hierover wil hebben kunt u mij altijd bellen.

Natuurlijk zijn we  blij met dit mooie bedrag, en willen we u hartelijk danken voor uw bijdragen en de kerkbalans voor 2019 van harte bij u aanbevelen.

 

het jaar 2018 is weer ten einde en dat betekend dat de collecten weer geteld zijn.

De collecten van de kerkvoogdij van het 4e kwartaal 2018:

 

De Kerkvoogdij collecte heeft opgebracht                           694,85

Het restauratiefonds  collecte heeft opgebracht               391,07

De dankdag collecte heeft opgebracht                                  279,00

 

In totaal is er in 2018 binnengekomen voor de kerkvoogdij collecte en bedrag van € 2482,35 en voor het restauratie fonds en bedrag van € 1441,57

 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit mooie resultaat.
Verjaringsfonds

Ook dit jaar zijn een aantal vrijwilligers weer langs de deuren geweest met een verjaardagskaart en een zakje.

Graag willen we eerst de vrijwilligers van harte bedanken voor hun werk, het lijkt zo gewoon maar dat is het niet.

We zijn er vreselijk trots op en dat is natuurlijk voor alle dingen die we doen, jullie kerkraad is dankbaar voor alle vrijwilligers die mee helpen.

Wat er ook maar is alles wordt  geregeld en gedaan daar mogen we samen ook kerk voor zijn.

Maar dan zijn er ook weer opbrengsten van het verjaardag fonds en is er binnengekomen via:

 

Hilda  Riemens         99,50

Nel Berlang             125,00

Erna van der Lit     218,25

 

We willen iedereen weer bedanken voor de giften en hopen dat u dit jaar weer aan ons denkt .

 

Vriendelijke groeten

De Kerkrentmeesters

 

Diaconie

 

Bijgaand het overzicht van de collecten van het 4e kwartaal van vorig jaar. Iets later dan gebruikelijk, maar het valt niet altijd mee om met 5 personen een datum af te spreken voor het tellen.

 

 

Zendingsbusje

175,25

Avondmaal De Hoop 7 okt

46,25

Kerk en Israël

28,25

GZB Sulawesi

236,50

Open Doors

39,45

Diaconie 28-10

39,40

GZB Najaarszending

50,45

St Gave

36,45

Diaconie 18 nov

36,70

Eigen evangelisatie comm.

47,95

Leger des Heils

51,20

HGJB

30,70

Diaconie 16 dec

41,25

Transworld radio

33,65

IZB

54,10

Diaconie 30 dec

33,95

Avondmaal De Hoop 16 dec

53,75

totaal

942,60

 

En met het rondbrengen van de kerst attenties mochten we in totaal

€ 80,- ontvangen.

 

Al met al mogen we, gezien de grootte van onze gemeente, erg dankbaar zijn voor deze royale bijdragen, waarmee  we dus ook enkele goede doelen kunnen steunen.

 

Namens de diaconie, Johan de Bruijn

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Van de diaconie

 

Woensdag 13 maart is het Biddag voor Gewas en Arbeid. Deze wordt altijd iedere tweede woensdag van maart gehouden.  De doelstelling is met elkaar bidden tot God voor het welslagen van oogst en het werk, maar doordat de agrarische sector geen groot stempel meer op de Nederlandse maatschappij drukt, ligt de nadruk nu niet meer sterk bij “gewas en arbeid”, in het gebed wordt er meer aandacht besteed aan het leven in eigen gemeente, aan de economie en de actualiteiten van de wereld in het algemeen.

Wij willen de Biddag met elkaar vieren in het Gebouw door een gezamenlijke maaltijd en daarna aansluitend een viering. Ook willen we op deze avond weer spullen inzamelen voor de voedselbank.  (Graag houdbare producten.)

Deze kunnen ook nog  de zondag erop (17 maart)worden ingeleverd, bij de dienst
 

Afbeeldingsresultaat voor gezamenlijk etenVoor het gezamenlijk vieren zoeken we mensen die gerechten willen voorbereiden.

13 maart  18:00-19:30 maaltijd in het gebouw

                   20:00-21:00 viering in het gebouw

 

 

 

 

 

 

 Kindernevendienst

De bronafbeelding bekijken

GOD KIEST, GOD REDT… KIES JIJ OOK?

In de tijd voor Pasen worden we in de verhalen die we lezen op de kindernevendienst mee genomen op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons. God kiest ervoor de schepping niet op te geven en ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te brengen. Daarin is zijn eigen Zoon, Jezus Christus, de centrale persoon, want Jezus kiest de weg te gaan die God Hem wijst. Jezus heeft de opdracht gekregen om als mens op aarde de juiste keuze te maken. Alleen Jezus kan dat, omdat Hij meer is dan een mens. Hij heeft de liefde en kracht van God zelf. De discipelen staan dichtbij Jezus en willen de weg naar Jeruzalem met Hem gaan. De discipelen zien in Jezus de aardse koning, op wie ze hopen. Ze kijken naar de korte termijn, naar eigen eer en glorie. Maar Jezus maakt keuzes vanuit Gods perspectief, keuzes voor altijd. Een keuze niet voor zichzelf maar voor alle mensen, voor de hele schepping. Jezus kiest ervoor om in onze plaats te staan, Hij brengt ons redding en nieuw leven. Ook in ons dagelijks leven moeten we veel keuzes maken. Wat is nu goed om te doen? Sommige keuzes maken we zonder er bij na te denken en andere worden voor ons gemaakt. In de tijd voor Pasen staan we op de kindernevendienst als eerste stil bij de belofte van een eerlijke toekomst met God die Jezus ons geeft als we met Hem op reis gaan. Als onze reis gestart is mogen we zien hoe Jezus handelt. We mogen ervaren welke keuze Jezus maakt vanuit het hemels perspectief. Om hiervan te leren voor ons dagelijks leven. God kiest, God redt… welke keuze maak jij?

...

 

Rooster Kindernevendienst

 

3   maart Lucas 15:11-32       Gelijkenis van de verloren zoon
10 maart Lucas 18:18-34       De rijke jongen
17 maart Lucas 22:39-53       Jezus gevangengenomen in Getsemane
24 maart Lucas 22:54-62       Petrus wil Jezus niet meer kennen
31 maart Lucas 23:1-25         Pilatus en Herodes (nadruk op Barabbas)
7   april    Lucas 23:26-32      Simon van Cyrene
14 april   Lucas 23:33-53       Jezus gestorven en begraven
21 april  (Pasen) Lc. 24:1-10 Jezus is opgewekt


 

 

 

 

Verjaardagfonds voor 70 en ouder

Al vele jaren zijn er vrijwilligers actief bij het verjaardag fonds voor leden van de kerk van 70 jaar en ouder. Een leuk initiatief  wat zeer gewaardeerd wordt door deze ouderengroep.

Wij brengen de ouderen op of rondom hun verjaardag een bezoek , en de  presentjes die uitgereikt worden,  worden met zorg door Trees uitgezocht, bij de goede doelen ´shops´

Wordt u dit jaar 70 , dan kunt u een van onze enthousiaste vrijwilligers verwachten, en voor degene die al 70 zijn, staan Greet, Laura, Marry, Ria en Trees weer voor jullie klaar.

Mocht er onverhoopt is mis gaan en wordt u niet bezocht of staat u niet op de lijst , neem dan contact op Corina Huiden