Html5 Menu Tag by Css3Menu.com
 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 


   

EVA_logo

Eva koffieochtend

spreekster bij Eva

 

Op de laatste Eva-koffieochtend, 11 april,  van dit winterseizoen komt er een spreekster. Het is Anja van Dis uit Nieuwegein. Anja maakt al jaren reizen naar boeiende streken, waar zij vrouwen zoals jij en ik ontmoet. Hoewel hun omstandigheden vaak heel anders zijn dan de onze... Over haar reizen en ontmoetingen komt Anja graag en enthousiast vertellen, met beeldmateriaal. Kom dus allemaal gezellig kijken en luisteren en neem vooral je vriendin, buurvrouw, zus enz. mee. Om 9.15 uur staat de koffie en thee al klaar, om 9.30 uur gaan we echt beginnen. De ochtend duurt tot ongeveer 11.30 uur. Er is geen crèche, wel een lief-en-leedpotje.

 

Wees welkom dames, we hopen op een grote opkomst.

 

 

 

Voor u

namenWe mogen terug kijken op een geslaagde Pesachmaaltijd. Het is prachtig te zien hoeveel symbolen en lijntjes van Oude testament naar Nieuwe Testament en naar ons leven inzitten. Als u er niet bij was hebt u wat gemist.

 

Op maandag 9 april Is de 'voor u' bijeenkomst in Schalkwijk. Dhr. Piet Heijmink-Liesert zal komen spreken over achternamen. Wij verwachten weer veel dorpsgenoten, want als Piet gaat spreken, dan is er veel herkenning.

Om 13.30u staat de koffie/thee klaar. U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interkerkelijke geloofsgroep

 

Op woensdag 11 april komt is de interkerkelijke geloofsgroep om 19.00u weer bij elkaar. Dit keer bij Janco van Dijk

De avonden rouleren bij de deelnemers thuis, die tevens voor een gezamenlijke warme maaltijd zorgen.

 

Tegen 20.00u starten wij met het thema "Schepper, Vader, Moeder. "

We willen 2 hoofdstukken gaan behandelen; God is toch uw vader en God troost als een moeder.

Tegen 21.30u sluiten wij af.

 

Als u mee wilt doen kan u zich opgeven bij Janco van Dijk; jancovd@gmail.com 06 52692558 of Antoinette de Bruijn; awcdebruijn@ziggo.nl/ 06 31543062

Afbeeldingsresultaat voor Bijbel

Vasten/Gebedskring

 

Op woensdag 18 april houden we om 18.00u vasten. We eten dan niet, maar doen ons te goed aan geestelijk voedsel.

Daarna is er om 19.00u inloop voor de gebedskring.

 

Bijbelgesprekskring

 

Op woensdag 25 april houden we alweer voor de laatste keer van dit seizoen de Bijbelgesprekskring. We gaan verder met het boeiende Bijbelboek 1 Corintiërs, en zullen hoofdstuk 9 behandelen.

Deze afsluiting wordt niet in de consistorie gehouden, maar elders. Het adres is bij  Johan en George bekend en we zullen zoveel mogelijk met elkaar mee rijden.

Dus wel graag van tevoren aangeven als u mee wilt gaan.

 

Overigens, de geplande Bijbelgesprekskring van 18 april is verplaatst naar 25 april en 4 april komt te vervallen.

 

Beroepingscommissie

 

We zijn in gesprek geweest met en kandidaat, maar dat is helaas, na enige tijd, geen match geworden. Dus zal de zoektocht weer verder gaan.

 


Gezamenlijke kerkenraadsvergadering

 

Afgelopen maand hebben we een gezamenlijke kerkenraadsvergadering gehad. Daarbij was ook onze consulent ds R. de Pater aanwezig. Er waren geen zwaar wegende punten, maar het is goed om met elkaar in contact te blijven.

 

Er zijn gelukkig diverse activiteiten die wij, soms ook samen met de RK kerk, gezamenlijk doen. Dat is een goede zaak en wordt steeds wenselijker omdat de gemeenten helaas eerder zullen krimpen dan groeien.

 

We zullen dan ook aan de slag gaan met een visie op de toekomst.

 

In principe hebben we afgesproken om 2x per jaar gezamenlijk te gaan vergaderen.

 

Op het moment dat we een beroep op een predikant gaan uitbrengen zal er echter nog veel met elkaar besproken en vastgelegd moeten worden. Dus dat zal dan wel extra vergaderingen op leveren, wat we daarvoor uieraard graag willen doen.

Afbeeldingsresultaat voor visje poster

 

 

 

 

Uitnodiging:

Gemeenteochtend  23 april 2018 na de kerkdienst:

 

Op zondag 23 april  na afloop van de kerkdienst hebben we een gemeenteochtend. Tijdens deze bijeenkomst zullen er verschillende onderwerpen aan de orde komen.

 

Allereerst het beroepingswerk:

De samenwerking met de beroepingscommissie en de kerkenraad van Schalkwijk/ ’t Goy. We hopen tijdens deze bijeenkomst enige uitleg te krijgen over het verloop van dit proces en wellicht de voortgang hiervan.

 

De bouwplannen:

We hopen ook hier enige mededelingen over te kunnen doen, nu dit proces in een vergevorderd stadium is gekomen.

 

Orgel:

De kerkrentmeesters zullen ons vertellen over het verloop/beslissing omtrent het orgel. Er zijn verschillende opties bekeken en besproken en er is zorgvuldig over nagedacht, we zullen op de gemeenteochtend horen wat er uiteindelijk besloten is.

 

U bent allen van harte uitgenodigd op deze ochtend, die in de kerkzaal gehouden zal worden.

 

Vacatures kosters:

Het zou fijn zijn als het kostersteam versterkt zou kunnen worden met nieuwe kosters.

Met name op begrafenissen en tijdens huwelijken ( op een doordeweekse dag ) is het moeilijk om mensen te vinden die bereid zijn om kosterwerkzaamheden te verrichten.

Wilt/bent u in de gelegenheid om slechts tijdens zo’n bijzondere dienst koster te zijn zouden wij dat ook al erg op prijs stellen.

U kunt zich melden bij Fred van der Eijk of Joke van der Eijk.

 
 

 

 
Kerkentmeesters

 

Bij de laatste bijeenkomst van de visitatie commissie van de PKN aan onze gemeente is de opmerking gemaakt dat de bezetting nog al smal was voor de kerkvoogdij.

We hebben eigenlijk geen leden uit de gemeente als kerkrentmeesters, zoals het de laatste jaren was  hadden we 2 ouderlingkerkrentmeesters en was Ria van Garderen met goedkeuring van de kerkraad toegevoegd voor de financiële zaken.

Volgens de kerkorde van de PKN was er de mogelijkheid om in de commissie van Kerkrentmeesters leden uit de gemeente voor te dragen aan de kerkraad en met die toestemming toe te voegen aan het college  van kerkrentmeester.

 

Na beraad in de kerkraad en gezien al het werk dat er nog is, zijn we gaan kijken naar de mogelijkheden. Allereerst is er gekeken naar wat en hoeveel werk er de komende tijd moet gebeuren, en dat is beste veel en wat en wie zouden we daar voor nodig hebben.

 

En wie zou dit willen. We staan voor de uitbreiding van de begraafplaats en ook  nog al wat restauratie  zaken, en klussen rond om en in de kerk.

 

Voor de uitbreiding van de begraafplaats zit best wat schrijfwerk en zou het wel handig zijn om iemand te zoeken die daar goed in is, en voor een aantal klussen een  handig iemand. Dan is het zoeken in een kleine gemeente en laten we die nu toch gevonden hebben. Jaap Huissoon en Jan van Rijswijk hebben beiden aangegeven om de helpende hand toe te steken onder de voorwaarden dat we niet zoveel vergaderen maar wel aan het werk gaan.

 

Dus is de voordracht gedaan aan de kerkraad en met die goedkeuring gaan ze aan de slag, dus ziet het college van kerkrentmeesters er als volgt uit, Addie de Gier is ouderling kerkrentmeester en Anton van Garderen is ouderling kerkrentmeester en voorzitter van het college en beiden zitten in de kerkraad, daar naast hebben dus Ria en Jaap en Jan in ons college en zijn we op volle sterkte om alles te organiseren.

 

Met vriendelijke groeten de kerkrentmeesters

Anton van Garderen

 

 

Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg

https://www.protestantsekerk.nl/static/image/2281/13/Waareenwoordisiseenweg.jpg

George van Doorn, Annemieke Schep en ik, Antoinette de Bruijn, zijn als afgevaardigde van de kerkenraad aanwezig geweest bij de classis vergaderingen met als voornaamste thema "Kerk 2025". Dit is een traject waarin wij als kerken actief betrokken zijn bij deze vernieuwingen. De generale synode heeft  een aantal belangrijke besluiten over de organisatie van de kerk genomen. Dit zijn vooral vereenvoudiging van de regelingen in de kerk.

 

Zo zal de kerk in plaats van de huidige 74 classis worden ingedeeld in 11 regionale classis. Er zulle vrijgestelde voorzitters van de regionale classicale vergaderingen komen. Ook op gebied van visitatie, de kerkorde, de kerkelijke rechtspraak zullen er zaken gaan wijzigen. Ook voor de gemeenten gaat er zaken veranderen. Zo komen er ruimere mogelijkheden om plaatselijk zaken op eigen manier te regelen.

 

De synode kwam tot deze veranderingen uit verlangen om onnodige ballast overboord te zetten en zo alle energie vrij te maken om datgene te doen waar een kerk voor is; een plek zijn voor geloof en niet voor vergaderen. Een plaats voor God en niet voor structuren.

 

Kerk 2025 staat voor back to basic  = terug naar de kern van kerk zijn. Belangrijke trefwoorden zijn transparantie, eenvoud en ruimte.

 

Begin februari 2017 was er een voorlichtingsronde. Eind mei was de ronde, waar we 10 kernvragen mee kregen om in de kerkenraad te bespreken.  Deze had vooral betrekking op  de classis veranderingen. De tweede bijeenkomst was in oktober 2017 waar weer 10 kernvragen aan de orde kwamen die betrekking hebben op gemeenteleden en  kerkenraden.

In januari 2018 kregen we vijf kernvragen mee wat vooral betrekking had op predikanten.

 

Op 22 februari 2018 zijn wij als classis voor het laatst op de oude manier bij elkaar geweest.

De synode is bezig om alle antwoorden te verwerken waar nodig is. Ook zijn er sollicitaties aan de gang voor classis predikanten.

 

Wij zullen u op de hoogte blijven houden voor de veranderingen die in onze gemeente plaats zal vinden.