Html5 Menu Tag by Css3Menu.com
 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 


EVA_logo

Koffieochtend EVA

 

Nieuw seizoen Eva

Gelukkig gaan we bijna weer van start. Een nieuw seizoen Eva staat voor de deur.

Op woensdag 10 oktober komen we voor het eerst bij elkaar. Neem gerust je buurvrouw, vriendin, moeder, zus of dochter mee. Alle vrouwen uit de omgeving zijn meer dan welkom. De eerst keer beginnen we met een DVD, waarschijnlijk de film "What would Jesus do.”

 

Afbeeldingsresultaat voor wwjdDe koffie staat klaar om 9.15 uur, om 9.30 beginnen we echt. Er is geen crèche, wel een lief-en-leed-potje. De ochtend duurt tot 11.30 uur en het is in de consistorie van de kerk op de Brink.

Van harte welkom allemaal!

 

 

Interkerkelijke geloofsgroep

Woensdag 12 september was de eerste avond voor de interkerkelijke geloofsgroep na de na de vakantie. Er 6 mensen aanwezig. Doordat wij eerst beginnen met eten, ontstaat er  al een ontspannen sfeer en gezelligheid.

Janco nam ons op een verrassende manier mee om naar een Bijbelgedeelte te kijken met vragen erbij zoals; Wie zijn de hoofdpersonen? Wat gebeurd er en waarom? Wat is het onderwerp? Welke vragen komen in je op? Wat zijn de details waar je overheen leest? Wat heeft dit met ons te maken?

Met onze antwoorden konden we elkaar aanvullen en zo konden we verrassend veel van elkaar leren.

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/30/10/06/jesus-3507364_960_720.jpgDe volgende keer is het op woensdag 10 oktober, om 19.00u, bij Truus van Dijk, Waalseweg 18 in Tull en 't Waal. Antoinette neemt ons dan mee over de Heilige Geest die in ons woont.

Meld je even aan als je mee wilt doen bij Antoinette de Bruijn awcdebruijn@ziggo.nl / 030 6012068 / 06 31543062

 

 

 

Vasten

Op woensdag 31 oktober is er om 18.00u vasten. We zetten hiermee een streep onder onze gebeden en doen ons te goed aan geestelijk voedsel. Kom er gewoon een keer bij om het eens mee te maken. Een maaltijd overslaan is geen probleem als je maar genoeg van de (B)bron drinkt.

 

Gebedskring

Op woensdag 31 oktober is er om 19.00u inloop voor de gebedskring (voor de Bijbelgesprekskring). Wij zingen, er is een korte Bijbelgedeelte en wij bidden en danken voor wat er rondom de gemeente van Schalkwijk en 't Goy en Tull en 't Waal afspeelt. Welkom om mee te bidden of om er in stilte erbij te zijn.

 


Bijbelkring

Daarmee zijn we weer gestart op woensdag 26 september, en ook dit seizoen weer onder leiding van Marc van der Poel.

Dit seizoen behandelen we geen Bijbelboek, maar de geschiedenis over Abraham. De leidraad is het boek "De God van Abraham, Isaak en Jacob" geschreven door Henk Binnendijk.

Het is verassend om te ontdekken dat alleen al over de roeping en het vertrek al zoveel te leren valt, terwijl er ook wel weer dingen zijn waar niet altijd een eenduidig antwoord op te geven is.

 

U wordt uiteraard van harte uitgenodigd om deze "reis" mee te maken. De volgende Bijbelstudies zijn op woensdag 17 en 31 oktober in de consistorie van de Brinkkerk.

 

 


 

 

 

 

 

 


Vanuit de Kerkenraad

 

Afgelopen Februari was het 4 jaar geleden dat Arja van Rooijen bevestigd werd in het ambt van ouderling. Zij heeft aangegeven dat ze niet herbevestigd wil worden en zo is de kerkenraad opzoek gegaan naar iemand die het van haar wil overnemen.

 

De kerkenraad is dankbaar dat Arjan Verbree zich geroepen voelde om deze taak op zich te nemen.

Mocht u bezwaar aan willen tekenen tegen dit beroep dan kunt u dat schriftelijk en ondertekend doen tot 20 oktober 2018 bij Arja van Rooijen Waalseweg 54.

 

Diakonie.

 

Gaven doelen 3e kwartaal

Zondag 23 oktober, opening winterwerk, hebben we € 40,12 opgehaald voor Kom over en Help

 

Mededeling kerkvoogdij

 

Het kerkorgel gaat een grondige onderhoudsbeurt/renovatie krijgen. Dit zal gebeuren op een nader te bepalen datum in januari 2019. Deze renovatie zal ca. 6 weken in beslag nemen en zolang zal het orgel ook niet gebruikt kunnen worden. We zullen voor een passende vervangende muzikale begeleiding  voor deze periode zorgen.

 


 

 

 

 

 

Beste allemaal

 

Graag wil ik u bij praten waar de kerkvoogdij de laatste tijd mee bezig is geweest.

In de consistorie kamer komt een nieuw tapijt de kleur en alles is al uitgezocht en het is besteld bij de Gebr. Copier, als dit er is gaan we ook nieuwe tafels aanschaffen.

Dan ziet onze ruimte er weer piekfijn uit en kunnen we weer even voor uit.

Ook zijn we bezig om te kijken naar uitbreiding van de begraafplaats, maar dat is nog een hele klus.

Ook hebben we al een paar keer na het stemmen van het orgel te horen gekregen dat het wel eens tijd is voor groot onderhoud , we hebben dit steeds opgeschoven maar nu moet er toch wat gaan gebeuren.

De kerkrentmeester hebben samen met de organisten bij elkaar gezeten om te kijken hoe en wat te doen.

We hebben 2 offertes op gevraagd zowel bij onze stemmer als bij een ander orgelbouwer 

Allereerst is er een grote schoonmaak nodig en moet het hele orgel uit elkaar en ook dan moet er veel gerestaureerd worden, ook zal hij dan een paar weken niet gebruikt kunnen worden , en zal er dus gebruik van de piano gemaakt worden.

Als er meer nieuws is over het orgel houden we u op de hoogte via het kerkblad.

Ook hebben we gekeken samen met de organisten naar de bezetting zoals jullie weten zijn Govert Jan de Wit en Jelle Hiemstra een poosje uit geschakeld en zijn we op zoek naar een tijdelijke vervanging, dus het kan gebeuren dat u een andere organist voorbij ziet komen.

De jaarrekening van de kerkvoogdij is in de laatste kerkraad goed gekeurd en zal dus binnenkort ter inzage zijn , ook dit vermelden we in het kerkblad.

 

Ds. Barth is pas nog een keer bij ons voor gegaan en heeft zijn nieuwe adres meteen doorgegeven dit is Fam Barth Merellaan 13   2872 AM in Schoonhoven.

We hopen dat ze zich tuis voelen op het nieuwe adres.

 

 

De Kerkrentmeesters
 

 

Van de kerkenraad

Op 18 september jl. heeft de kerkenraad haar vergadering gehad.

 

Er is een brief binnen gekomen van de onderlinge verzekeringen Schalkwijk. Zij willen jaarlijks een deel van het vermogen ten goede laten komen aan een maatschappelijk doel van een plaatselijke vereniging(en). Ook onze kerk is uitgenodigd om hier een voorstel voor in te dienen. Wij gaan kijken of er geld beschikbaar kan worden gesteld door de onderlinge voor het in ere herstellen van de pomp op de Brink, ook voor de reatauratie van ons orgel is een optie.

 

De leiding van de kindernevendienst heeft naar de kerkenraad aangegeven de wekelijkse kindernevendienst te stoppen in verband met onderbezetting, maar ook het geringe gebruik ervan heeft meegespeeld.  De kerkenraad denkt na over een oplossing, maar ze geven wel aan dat als er behoefte aan is dat het voor volgend jaar weer anders kan zijn.

 

Op 7  november zal er een gemeenteavond georganiseerd worden aansluitend op de dankdienst voor gewas en arbeid. We willen dan aan aantal actuele zaken bespreken in onze gemeente. Eén van de onderwerpen die dan besproken zal worden is de dienst op Hemelvaartsdag. Willen we zelf nog een aparte dienst houden of alleen de gezamenlijke dienst.

 

Ouderling-Kerkrentmeester Anton van Garderen is in 2018 aftredend. Dankbaar kunnen we meedelen dat broeder Van Garderen zich herkiesbaar heeft gesteld.  Eventuele bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Scriba tot en met 13 oktober. Indien er geen bezwaren zijn zal de herbevestigingsdienst op D.V. zondag 14 oktober 2018 plaatsvinden. Ds. Wisgerhof uit Amersfoort zal dan in deze dienst voorgaan.

 

De jaarrekeningen 2017 van de kerkrentmeesters en diaconie zijn in de kerkenraad behandeld en goedgekeurd.

De jaarrekening van de diaconie ligt  ter inzage van ma 8 tot za 13 oktober.

U kunt daarvoor een afspraak maken bij Johan de Bruijn, tel nr. 06-20013978.

Van de kerkrentmeesters zal dit een maand later zijn omdat daarvan momenteel alleen een concept beschikbaar is. Daarvoor wordt u in het volgende kerkblad uitgenodigd.

 

Voortgang beroepingswerk

In de afgelopen maanden heeft het beroepingswerk in verband met de vakantie stil gelegen. kortgeleden zijn we bij elkaar geweest als commissie en naar aanleiding daarvan hebben wij een gesprek gehad met een afgevaardigde van de PKN over de voortgang van het beroepingswerk en de mogelijkheden tot het aanstellen van een predikant.

Eén mogelijkheid geeft de mobiliteitspool. Daarin zitten voornamelijk beginnende kandidaten in en geven de mogelijkheid voor een tijdelijk verband voor een beperkt aantal jaren. Verlenging of overgaan naar een vast verband blijft dat een optie.

En we zijn nu, vrijblijvend, in gesprek met een predikant.

 

Diverse mogelijkheden zijn besproken en zullen nader uitgewerkt worden door de commissie.

 

Jaarekeningen

 

Onderstaand vind u de beknopte overzichten van de jaarrekeningen zoals die in de afgelopen vergadering goedgekeurd zijn. Er zit nog wel de nodige inspanning in om het e.e.a. in orde te maken en te houden.

 

Voor de diaconie geldt wel dat er zeer veel instanties een bijdrage vragen voor hun (goede) doel. En heel veel doelen zijn ook wel waard om gehonoreerd te worden. Maar net als bij u moeten er wel keuzes gemaakt worden en dat is best wel lastig. Daarnaast moet ook wel de begroting rondkomen en als uitgangspunt leidend zijn.

De gemaakte keuzes blijken niet uit dit overzicht, maar wel uit de keuzes voor de collecten en de opbrengst van de Brinkmarkt.

In ieder geval bedankt voor het vertrouwen in dit werk.


 

 

Diaconie

 begroting

rekening

 

2017

2017

 

 

 

baten

 

 

 Opbrengsten uit bezittingen

 €  11.650

€ 13.062

 Bijdragen gemeenteleden

 € 7.600

 € 8.343

Totaal baten

 € 19.250

 € 20.405

 

 

 

lasten

 

 

 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

 €  10.310

 €  12.752

 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

 €     -

 €      -

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €   -

 €    -

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €  800

 €  544

 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

 €   6.070

 €  6.374

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 €              -

 €        -

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 € 3.270

 € 3.361

Totaal lasten

 €  20.450

 €  23.031

 

 

Resultaat (baten - lasten)

 €   -1.200

 €  -1.626

 

 

 

 

Het resultaat van de kerkrentmeesters is ruim positief uitgevallen. Dat komt omdat we, helaas, momenteel geen eigen predikant hebben.

De begroting is daar uiteraard wel vanuit gegaan. We moeten ons dus nu niet "rijk" rekenen met dit positieve resultaat. Wel geeft dat enige ruimte voor andere dingen die we ons normaal gesproken niet goed kunnen permitteren. We denken hierbij onder meer aan de grote schoonmaak en restauratie van ons orgel, de herinrichting van de consistorie en onderhoud van onze kerk. Daarvoor kunnen we wel gebruik maken van subsidie mogelijkheden, maar onze eigen bijdrage is minstens even groot.

 

In de preek van zondag 30 september werd er gesproken over een steen die alles gehoord heeft en getuige is van beloften die Gods volk gedaan heeft naar God toe (Jozua 24). Dit telt ook voor ons kerkgebouw, waarin we meer als 400 jaar onze diensten houden en veel met elkaar gedeeld hebben en mogen weten dat God en Jezus altijd aanwezig geweest waren en altijd zullen zijn. Dat willen we ook in de toekomst koesteren. Dienend bezig zijn is wat God van ons vraagt en Hij zal ons daarvoor heel veel teruggeven.

 

Kerkrentmeesters

 begroting

rekening

 

2017

2017

baten

 

 

 Opbrengsten uit bezittingen

 €  23.000

 €  22.692

 Bijdragen gemeenteleden

 €  25.300

 €  24.407

 Subsidies en overige bijdragen van derden

 

 €    3.995

Totaal baten

 €   48.300

 €  51.094

lasten

 

 

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 €  31.400

 €  12.391

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €        400

 €      -475

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €     2.000

 €     2.507

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

 €      7.000

 €   12.490

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 €       1.000

 €         800

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €       4.000

 €    3.261

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

 €        2.800

 €     2.428

Totaal lasten

 €    48.600

 €    33.402

Resultaat (baten - lasten)

 €         -300

 €    17.692