Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

Vasten  en gebedskring seizoen 2018 / 2019

1 x per maand komt de gebedskring bij elkaar. We zingen een paar liederen, lezen een Bijbelgedeelte met korte uitleg en danken en bidden voor onze gemeente. In het nieuwe seizoen komt er een nieuw element erbij. Voor de gebedskring van 19.00u zal daarvoor voor diegenen die dat willen gevast worden. Vanaf 18.00u tot 19.00u is er een progamma van zingen, Bijbellezing en bidden.

 Vasten is een onbekend begrip. Vaak met negatieve lading. Daarom is het goed om een stukje onderwijs hierin te geven.

Vasten betekent in de Bijbel letterlijk: niet eten. En daardoor “leeg zijn”. Dus: je onthoudt je van iets, van voedsel of van wat anders, waardoor je leeg wordt en je van iets nieuws vervuld kunt raken. De essentie van vasten is in wezen dat we ons losmaken van het natuurlijke, om ons te richten op het bovennatuurlijke. Het eten is het natuurlijke (en natuurlijk ook een geschenk van God, nodig om te leven) en onszelf tot God keren is het bovennatuurlijke. Vasten doe je om intensiever op zoek te gaan naar God, om de relatie te verdiepen, om Zijn stem te verstaan, om intimiteit met God te hebben, om voorbede te doen, om schuld te belijden of om wijsheid te vragen in een bepaalde situatie. Of om nee te zeggen tegen jezelf en tegen je eigen behoeftes. Ook om te ontdekken hoe gebonden je kunt zijn aan eten, drinken, de TV, de krant of computer. Je kunt ook vasten door minder te eten, door lekkernijen te laten staan, of door te onthouden van (sociaal) media.

 Als je de Bijbel naleest over het vasten, dan zul je ontdekken dat het een onderdeel van het normale christelijke leven is.

We zien in de praktijk dat vasten ook bij het leven en bediening van Jezus hoorde.

In Lucas 4 : 1,2 lezen we: “Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij honger.”

Door het vasten kwam Hij als overwinnaar tevoorschijn uit die eerste strijd met satan.

De bediening van Jezus, om het Koninkrijk van Zijn Vader onder ons te brengen, begon  met een periode van vasten.

Je leest ook dat Jezus zegt: "Wanneer jullie vasten....." waarbij Hij er dus vanuit gaat dat het vasten gewoon gebeurt (Matheüs 6:16)

 
Ook de vroege gemeente kende het vasten.

In Handelingen 13 : 1-4 lees je over de kerk in Antiochië “En er waren in de gemeente van Antiochië, profeten en leraren (.....) Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen: "Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die Ik hun heb toebedeeld." Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest.

 
(Hier zie je dat ze Gods stem herkenden en dat er de leiding van de Heilige Geest gezocht wordt voor het leven van Barnabas en Saulus. Ook zie je eigenlijk twee momenten van vasten: eerst om leiding en wijsheid te zoeken, daarna bij de feitelijke uitzending)

Ook in Handelingen 14 : 23 lezen we over het vasten van de gemeente en haar leiders: “En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Here, in wie zij geloofden."

 
We kunnen ook teruggaan naar Oude Testament. Doel van vasten is daar in eerste plaats verootmoediging voor God.  Psalm 35: 13 “Ik verootmoedigde mij met vasten.” Zie ook Ezra 8: 21-23, Nehemia 1:4-11, Daniël 9:1-19 en Leviticus 16

 
We zien bij deze voorbeelden, en dat geldt nog steeds, dat er onmetelijke kracht vrijkomt als we bidden en vasten vanuit de goede motieven en in overeenstemming met de principes uit de Bijbel. Het kan individuen, maar ook hele families veranderen, maar ook steden, landen en beschavingen. Denk maar aan Jona, waar in Nineve,  een totaal vasten voor mens en dier werd afgekondigd, dus niet eten en drinken.

 
Vasten vraagt om een verandering van onze levenshouding. Vasten heeft geen enkel zin als we ons niet bekeren van onze verkeerde wegen. In Jesaja 58 : 1-6 lees je hoe God het vasten niet wil hebben, namelijk als het niet gekoppeld is aan het doen van gerechtigheid.

Ook Ester keerde zich met haar volk in crisis met vasten en gebed tot God. Haar daad heeft letterlijk de geschiedenis veranderd en het volk Israël behoed voor uitroeiing. Je ziet hier dat door haar bidden en vasten de weg geopend werd voor alles wat nodig was om haar volk te redden.

 
Als wij bidden en vasten, dan heeft dat invloed in de geestelijke wereld. Bidden en vasten zijn ook geestelijke wapens die we actief mogen gebruiken om satan te verslaan.

 
Dus is vasten een goed gebruik, wat we ook kunnen toepassen in de huidige situatie waarin onze gemeente zich bevindt. Vasten voor verootmoediging, voor de verkiezingen voor een ouderling, diaken, of voor een nieuwe herder, voor nieuwe gezinnen. Het is een streep die we onder onze gebed willen zetten.

 
Ik hoop en bid dat er meerdere mensen zijn die zich bij dit initiatief willen aansluiten. Maar zelfs al zit ik alleen, of met maar twee of drie personen, ik geloof dat God het zal zegenen. Ik geloof dat net als bij Ester die haar volk redde, dat God onze kerk wil redden. Ik geloof dat het vasten vanuit de Bijbel (en eigenlijke de hele kerkgeschiedenis door) een voorbeeld voor ons is. Zij vastten als er ouderlingen gekozen moesten worden of er mensen uitgezonden moesten worden. (Wij hebben vacature dominee, ouderling en diaken open staan). 

 
Hoe belangrijk is het voor onze gemeente, waar iedereen zich zoveel zorgen om maakt, dat we gaan bidden en vasten om de kracht van de Heileg Geest. Dat wij meer van God gaan verwachten.

 
Ook kan u thuis persoonlijk of met je gezin mee doen om te vasten, door minder te eten of jezelf van lekkernijen  ontzeggen. Soberheidvasten net zoals Daniël, geen vlees en wijn (Daniël 10:2-3) of mediavasten, geen TV, Twitter, Facebook of.........Je kunt vasten toepassen op elk terrein van je leven waarvan je weet dat je daaraan gebonden bent. Het doel is ook niet om af te vallen of te lijnen. Het gaat om een hoger doel; om intenser op zoek te gaan naar God. Je doet te goed aan geestelijk voedsel. Daarom is vasten feesten!

 

We komen in 2018 samen op de woensdagen
31 okt
21 nov
19 dec
30 jan 2019
20 febr
27 mrt
24 april
29 mei

van 18.00u tot 19.00u

Van 19.00u tot 20.00u is er de gebedskring. Dus dan kan er aangeschoven worden.

Daarna is de Bijbelgesprekskring.

Mocht u vragen hebben dan hoor ik het graag,

Antoinette de Bruijn